002057 - шаблон joomla Joomla

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) ปี 61

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี และ ดร.หมะหมูด หะยีหมัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพ
อาจารย์สุไฮดาร์ แวเตะ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th