002057 - шаблон joomla Joomla

กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองทางสุขภาพของประชาชน ในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรมใย ม.อ.วิชาการ 2562

กิจกรรมในงาน
- การให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วยจมน้ำ
- ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
- การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ
- การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR สำหรับผู้ป่วยจมน้ำ
- ชมภาพยนตร์เรื่อง “ต่างก็รักกัน”

 
 

 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/18wWGxjpACtp7P2A9

 

 

Copyright ©2019 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี