002057 - шаблон joomla Joomla

การรับนักศึกษา

 

             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขั้นปริญญาตรี 2 วิธีการ คือ


           1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admission) สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
           2. การคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

 

 

 

 

 

Copyright ©2019 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี