002057 - шаблон joomla Joomla
TH | EN

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับสากล ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม”

ปณิธาน

“มุ่งผลิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

พันธกิจ

๑) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากลที่มุ่งการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม

๒) ผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน

๓) บริการวิชาการด้านการพยาบาลที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชน

๔) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ จุดเด่นของคณะ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่มุ่งเน้นผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรมและการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัยโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนด้วยการวิจัยที่มีคุณภาพสูงระดับสากล เน้นความร่วมมือทางวิชาการจากหลายสหสาขาวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งระดับท้องถิ่นและสากล