002057 - шаблон joomla Joomla
TH | EN

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับสากล ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม”

 

ปณิธาน

“มุ่งผลิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

 

พันธกิจ

๑) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากลที่มุ่งการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม
๒) ผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน
๓) บริการวิชาการด้านการพยาบาลที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชน
๔) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ จุดเด่นของคณะ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่มุ่งเน้นผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรม
และการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัยโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนด้วยการวิจัยที่มีคุณภาพสูงระดับสากล เน้นความร่วมมือทางวิชาการจากหลายสหสาขาวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งระดับท้องถิ่นและสากล

 

Copyright ©2019 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี