002057 - шаблон joomla Joomla

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

 คณะฯ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันดาเนินการเป็นปีที่ 7 มุ่งเน้นการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่เป็นเลิศในอาเซียนด้านการดูแลสุขภาวะข้ามวัฒนธรรมและการจัดการสาธารณภัยโดยมีเป้าหมายในการจัดอันดับอยู่ในลาดับ 1-200 ในอาเซียนในปี พ.ศ. 2570 ส่งมอบคุณค่าผ่านการจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตพยาบาล การฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรสุขภาพและประชาชน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมซึ่งมีความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะเชิงพื้นที่และต่อยอดไปสู่สากล (local issues through global challenges) และการบริการสุขภาพปฐมภูมิ มุ่งเน้นการสร้างเสริม ป้องกันและรักษาโรคปฐมภูมิ

 

 วิสัยทัศน์ (Vision) :

เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและสาธารณภัยในอาเซียน ปี พ.ศ.2570

 

 

พันธกิจ (Mission) :

  1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพยาบาลและสาธารณสุขเพื่อการดูแลสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรมและพื้นที่สาธารณภัยภายใต้สถานการณ์โลก
  2. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่มีผลกระทบสูง
  3. ให้บริการวิชาการและบริการสังคมด้านการดูแลสุขภาวะเชิงวัฒนธรรมและการจัดการสาธารณภัย
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้

 

ค่านิยม (Value) 

“S-CURVE”
Success, Caring, Unity in diversity, Responsibility/respect Voluntary, Ethics

 

สมรรถนะหลักของคณะ: 

1) การจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรมและพื้นที่สาธารณภัย
2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรมและพื้นที่สาธารณภัย
 
 

การวัดความสาเร็จขององค์กรภาพรวมในปี พ.ศ. 2567
1. ได้รับการประเมินจาก QS Ranking ว่าอยู่ในระดับ High growth และ High impact ในปี 2567
2. ผ่านการประเมิน Edpex 200 ภายในปี พ.ศ. 2566


แนวคิดการบริหารงานตามแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2563-2567


การบริหารเพื่อให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์และพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดใช้แนวคิดหลักดังนี้
1. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (learning organization) โดยสนับสนุนการนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมแก่บุคลากรทุกระดับ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและใช้กระบวนการจัดการความรู้ในสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม
2. พัฒนาระบบการทางานร่วมกัน (synergy) ภายในมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น องค์กรระดับชาติ และนานาชาติในการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร องค์กรและสังคม พัฒนาระบบการบริหารความแตกต่างเพื่อประสานการทางานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนการดาเนินการ
3. พลิกโฉมการดาเนินการในรูปแบบใหม่ๆ (disruption) เพื่อตอบสนองความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความคิดเชิงนวัตกรรม (innovative skill) มีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (adaptability) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานที่สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่รวดเร็ว
4. พัฒนาระบบการดาเนินงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว (flexible and simple) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการภายในคณะฯ ให้มีความคล่องตัว บริหารการจัดการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วงชิงโอกาสที่อาจเข้ามา สามารถรับมือกับความท้าทายและภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมาภิบาล (good governance) เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์ที่มีสิ่งแวดล้อม “เชิงบวก โปร่งใส มีส่วนร่วม สามัคคี ให้เกียรติ และการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ความท้าทายและข้อจากัดที่มี

 

 

 

Cookies Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th