002057 - шаблон joomla Joomla

ประวัติความเป็นมา

       ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ๕๐๓๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑) เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากเหตุความไม่สงบฯในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาเขตและเพื่อให้การดำเนินงานในการจัดตั้งคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๐๔๘๕/๒๕๕๒ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒

 

    โดยได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อีกตำแหน่งหนึ่ง (คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๐๗๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๕๐๔๑๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๕๐๔๑๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและเปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ในปีพ.ศ.๒๕๕๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕๒(๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th