002057 - шаблон joomla Joomla
TH | EN

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ๕๐๓๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑)  เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของระบบ เศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากเหตุความไม่สงบฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาเขตและเพื่อให้การดำเนินงานในการจัดตั้งคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๐๔๘๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒

โดยได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อีกตำแหน่งหนึ่ง (คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๐๗๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๕๐๔๑๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๕๐๔๑๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและเปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕๒(๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี