002057 - шаблон joomla Joomla

ประวัติความเป็นมา

     

          ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 50314/2551ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551) เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากเหตุความไม่สงบฯในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาเขตและเพื่อให้การดำเนินงานในการจัดตั้งคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0485/2552 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552

              โดยได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อีกตำแหน่งหนึ่ง (คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0737

               ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 5041/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 และคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 50417/2552 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและเปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ.2556 ในปีพ.ศ.2556 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 352(8/2556) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th