002057 - шаблон joomla Joomla

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Nursing Science
(ชื่อย่อ) : B.N.S.
ปรัชญาของหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 142 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556)
รายละเอียดหลักสูตร :  ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

 

 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Nursing Science
(ชื่อย่อ) : B.N.S.
ปรัชญาของหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
รายละเอียดหลักสูตร :  ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

 

Cookies Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th