002057 - шаблон joomla Joomla

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Nursing Science
(ชื่อย่อ) : B.N.S.
ปรัชญาของหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 142 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556)
รายละเอียดหลักสูตร :  ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

 

 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Nursing Science
(ชื่อย่อ) : B.N.S.
ปรัชญาของหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
รายละเอียดหลักสูตร :  ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

 

 

Copyright ©2019 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี