Home » บุคลากร

 

สุไฮดาร์-f

อาจารย์สุไฮดาร์  แวเตะ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

ลัดดา-f2

นางสาวลัดดา  เพชรนวล 

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

 

รัตติกาล-f2

อาจารย์รัตติกาล  เรืองฤทธิ์

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง 

วศินี-จุลิวรรณลีย์

นางสาววศินี  จุลิวรรณลีย์ 

เจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยง