Form ดาวน์โหลด

• แบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการword ]  [ pdf ]
• แบบฟอร์มสรุปโครงการ [ word ]  [ pdf ]
• แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้อง คณะพยาบาลฯword ]  [ pdf ]
• แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์word ]  [ pdf ]
• แบบฟอร์มถ่ายเอกสาร [ word ]  [ pdf ]
• แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงาน [ word ]  [ pdf ]


แบบประเมินงานวิชาการ

• แบบประเมินการเขียนรายงาน [ word ]  [ pdf ]
• แบบประเมินการให้คำปรึกษารายบุคคล [ word ]  [ pdf ]
• แบบประเมินการจัดโครงการ [ word ]  [ pdf ]
• แบบประเมินการสัมมนา [ word ]  [ pdf ]
• แบบประเมินขึ้นวอร์ดปรับใหม่ [ word ]  [ pdf ]
• แบบประเมินนวัตกรรม [ word ]  [ pdf ]
• แบบประเมินพฤติกรรมบริการ [ word ]  [ pdf ]
• แบบประเมินสอนสุขศึกษา [ word ]  [ pdf ]


แบบฟอร์มทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

• แบบวิจัย พยบ.1 แบบเสนอโครงการวิจัย [ word ]
• แบบวิจัย พยบ. 2 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ [ word ]
• แบบวิจัย พยบ. 3 แบบฟอร์มการปรับปรุงไม่ปรับปรุง [ word ]
• แบบวิจัย พยบ. 4 แบบรายงานความก้าวหน้า [ word ]
• แบบวิจัย พยบ. 5 แบบฟอร์มขอขยายเวลา [ word ]
• แบบวิจัย พยบ. 6 แบบสรุปค่าใช้จ่าย [ word ]
• แบบวิจัย พยบ. 7 แบบขอคืนทุน [ word ]
• แบบวิจัย 1.1 [ word ]
• แบบวิจัย 1.2 [ word ]


แบบฟอร์มพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ

• check_list [ word ]
• Self Assessment Form [ word ]
• เอกสารแสดงความยินยอมอาสาสมัครวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว [ word ]
• เอกสารชี้แจงพร้อมคำยินยอมพร้อมใจ สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี [ word ]
• เอกสารชี้แจงพร้อมคำยินยอมพร้อมใจ สำหรับเด็กอายุ 13 – 18 ปี [ word ]
• แบบเสนอขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร [ word ]
• แบบชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย 1 [ word ]
• แบบชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย 2 [ word ]
• แบบประเมินสำหรับเลขานุการ [ word ]

หมวดหมู่ , ประกาศ ณ วันที่ : วันพฤหัส 29 มกราคม 2015