เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

ลัดดา-f

ชื่อ – สกุล : ลัดดา  เพชรนวล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
งานที่รับผิดชอบ : การเงิน, งานแผน
E-mail : ladda.pe@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (04)3754

 

วศินี-จุลิวรรณลีย์

ชื่อ – สกุล : วศินี  จุลิวรรณลีย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพ
E-mail : wasinee.j@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (04) 3751

 

ณัฐวดี

ชื่อ – สกุล : ณัฐวดี  ใจเย็น
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่, งานพัสดุ, ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล
E-mail : natthawadee.j@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (04) 3758

 

ณาฐมิยา

ชื่อ – สกุล : ณาฐมิยา หลีหเจริญกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่, งานสารบรรณ
E-mail : mareenee.t@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (04)3757

 

ดานีน

ชื่อ – สกุล : ดานีน  นิลพัฒน์
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป
งานที่รับผิดชอบ : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
E-mail : daneen.y@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (04)3777

 

 กรกช

ชื่อ – สกุล : กรกช สวัสดิ์ชูแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่, เทคโนโลยีและสารสนเทศ, งานยานยนต์
E-mail : korakod.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (04)3750
หมวดหมู่ เกี่ยวกับคณะ , ประกาศ ณ วันที่ : วันอังคาร 5 สิงหาคม 2014