ผู้สนใจศึกษาต่อ

สวัสดิการนักศึกษา

1. สวัสดิการหอพัก
มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการหอพักให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 ให้เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
ทั้งนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก หน่วยหอพัก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. สวัสดิการพยาบาล
มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการพยาบาลให้กับนักศึกษาทุกคน
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน่วยพยาบาล กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เอกสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยพยาบาลฯและสวัสดิการของนักศึกษา

หมวดหมู่ ผู้สนใจศึกษาต่อ , ประกาศ ณ วันที่ : วันศุกร์ 20 มิถุนายน 2014