ผู้สนใจศึกษาต่อ

การรับนักศึกษา

photo

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขั้นปริญญาตรี 2 วิธีการ คือ
1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admission) สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

หมวดหมู่ ผู้สนใจศึกษาต่อ , ประกาศ ณ วันที่ : วันศุกร์ 20 มิถุนายน 2014