เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science

 

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Nursing Science
(ชื่อย่อ) : B.N.S.

 

ปรัชญาของหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 142 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556)
รายละเอียดหลักสูตร : download-btn
หมวดหมู่ เกี่ยวกับคณะ , ประกาศ ณ วันที่ : วันจันทร์ 26 พฤษภาคม 2014