เกี่ยวกับคณะ

อาจารย์ประจำคณะ

 รายชื่ออาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

1. ดร.รอฮานิ   เจะอาแซ

- ปร.ด. (ระบาดวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2554

- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช), ม.สงขลานครินทร์,พ.ศ. 2548

- พย.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2541

 

2. ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล

- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2553

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ ปีพ.ศ. 2546

- พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2539

 

3. ดร.พาตีเมาะ  นิมา

- ปร.ด.(ระบาดวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2557

- ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, พ.ศ. 2548

- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2536

 

4. ดร.ฐปรัตน์  รักษ์ภาณุสิทธิ์

- ปร.ด.(พยาบาล), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2556

- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2547

- บส.บ.(บริหารสาธารณสุขโรงพยาบาล), มสธ. พ.ศ.2539

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2557

 

5. ดร. ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์

- ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.เชียงใหม่, พ.ศ. 2560

- เภสัขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์, เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2533

- Certificate in Strengthening Midwifery Competence, Sida ITP, Sweden, 2009

 

6. อาจารย์จิตรลดา พิริยศาสน์

- กำลังศึกษาต่อ สาขาการพยาบาล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- วท.ม.(โภชนวิทยา) ม.มหิดล, พ.ศ. 2540

- พย.บ., ม.อัสสัมชัญ, พ.ศ. 2535

- Certificate in Pediatric Critical Care Nursing, Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 2002

 

7. อาจารย์สุไฮดาร์ แวเตะ

- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2551

- พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, พ.ศ. 2543

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2555

 

8. อาจารย์ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา

- พย.ม.(การพยาบาลอนามัยชุมชน), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2549

- พย.บ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส, พ.ศ. 2542

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา , พ.ศ. 2550

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2555

 

9. อาจารย์นันทิยา  โข้ยนึ่ง

- กำลังศึกษาต่อสาขาการพยาบาล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- สม.( สาขาเทคโนโลยีการสาธารณสุข), ม.มหิดล, พ.ศ. 2547

- พย.บ., ม.บูรพา, พ.ศ. 2541

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พ.ศ. 2553

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2555

 

10. อาจารย์รัตติกาล  เรืองฤทธิ์

- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่), ม.มหิดล, พ.ศ. 2554

- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.มหิดล, พ.ศ. 2550

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2555

 

11. อาจารย์สุจิรา  วิชัยดิษฐ

- กำลังศึกษาต่อสาขาการพยาบาล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),  มศว., พ.ศ.2543

- ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี (วิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง), วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ, พ.ศ. 2531

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช(๑ ปี), โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, พ.ศ. 2534

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2555

 

12. อาจารย์อุบล  วรรณกิจ

- กำลังศึกษาต่อสาขาการพยาบาล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช), ม.จุฬาลงกรณ์,พ.ศ. 2547

- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปริญญาตรี), วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, พ.ศ. 2537

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2555

 

13. อาจารย์นฤมล   จีนเมือง

- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.วลัยลักษณ์

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557

- กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ณ คณะพยาบาลศาสตร์   ม.มหิดล

 

14. อาจารย์สุนิดา     อรรถอนุชิต

- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2552

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์, วิทยาลัยบรมราชชนนีสงขลา, พ.ศ. 2547

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

15. อาจารย์เจ๊ะยารีเย๊าะ   เจะโซ๊ะ

- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2556

- พย.บ., ม.วลัยลักษณ์, พ.ศ. 2545

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2555

 

16. อาจารย์ฉมาพร   หนูเพชร

- พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2556

- พย.บ.(เกียรตินิยมดันดับ ๒), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2552

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2555

 

17. อาจารย์ฮานีฟะฮ  เจ๊ะอาลี

- พย.ม. (การพยาบาลเด็ก), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2557

- พย.บ.(เกียรตินิยมดันดับ 2), ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ. 2551

- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอนพยาบาลศาสตร์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ ในเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ เกี่ยวกับคณะ , ประกาศ ณ วันที่ : วันจันทร์ 26 พฤษภาคม 2014