เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญาองค์กร
คณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นเลิศบนฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

 

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับสากลที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมและสถานการณ์ความไม่สงบ”

 

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากลที่มีสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและการพยาบาลสาธารณภัยจากน้ำมือมนุษย์
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
3. บริการวิชาการด้านการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

 

สมรรถนะหลัก

เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรมและการพยาบาลสาธารณภัยจากน้ำมือมนุษย์

หมวดหมู่ เกี่ยวกับคณะ , ประกาศ ณ วันที่ : วันจันทร์ 26 พฤษภาคม 2014