ข่าวอบรม / สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม”ถอดบทเรียนการให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีความขัดแย้งทางจิตวิญญาณในสังคมพหุวัฒนธรรม”

slider-01

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

ถอดบทเรียนการให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีความขัดแย้งทางจิตวิญญาณในสังคมพหุวัฒนธรรม

(Lesson Learn: Counseling Approach of Spiritually Conflicted Students in Multicultural Society)


วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี


วิทยากร

รศ.ดร. วันดี สุทธรังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.สงขลานครินทร์

ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้


ดำเนินการอภิปรายโดย

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่คุณนริศรา นิลพัฒน์ โทร 1774 หรือ 073312138 ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ ข่าวอบรม / สัมมนา , ประกาศ ณ วันที่ : วันพฤหัส 11 กันยายน 2014