ข่าวอบรม / สัมมนา

เชิญนักศึกษาใหม่อบรม “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดฯ”

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ห้องสมุดในหลักสูตร “ทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดฯ”

(หลักสูตร 1 ชั่วโมง) ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2557

ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3

ในงานท่านจะได้พบและรู้จักกับฐานข้อมูลออนไลน์ที่หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน

เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับคำแนะนำและเทคนิค

ที่น่าสนใจในการใช้บริการหอสมุดฯ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าของท่านต่อไป

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ผ่าน ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์

(http://jfk.oas.psu.ac.th/train-jfk)

หรือ ลงชื่อเข้าอบรมได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ก่อนการอบรมอย่างน้อยหนึ่งวัน

-นศ.บัณฑิตศึกษา 14-16 ส.ค.57 (5 กลุ่ม)

-นศ.ปริญญาตรี 21-29 ส.ค.57 (24 กลุ่ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริการตอบคำถามฯ โทร. 1408, 073 313486

—————————-

งานบริการสารสนเทศ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

โทร.1408

อีเมล oas@bunga.pn.psu.ac.th

—————————-

หมวดหมู่ ข่าวอบรม / สัมมนา , ประกาศ ณ วันที่ : วันพฤหัส 14 สิงหาคม 2014